วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

รู้เห็นทุกข์ เร่งเพียรทำความดีเพื่อการเห็นพระนิพพานอันเป็นบรมสุข(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๖๒)

๒๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมรู้เห็นทุกข์ เร่งเพียรทำความดีเพื่อการเห็นพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
620321_04_ปกิณกะธรรมรู้เห็นทุกข์เร่งเพียรทำความดีเพื่อการเห็นพระนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3