วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต(เทศน์ ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-เทศน์ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต
620331_03_เทศน์ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต.mp3