วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความดีขึ้นกับกำลังใจที่ทรงพรหมวิหาร ทาน ศีล และภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๕๙)b

๒๒ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความดีขึ้นกับกำลังใจที่ทรงพรหมวิหาร ทาน ศีล และภาวนา
591022_05_ปกิณกะธรรมความดีขึ้นกับกำลังใจที่ทรงพรหมวิหารทานศีลและภาวนา.mp3