วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กฐินัง วะตะเมทานัง อาสะวักขยาวะหัง นิพพานังปัจจะโย โหตุ(เทศน์ ๒๒ ต.ค. ๕๙)

๒๒ ต.ค. ๕๙-เทศน์กฐินังวะตะเมทานังอาสะวักขยาวะหังนิพพานังปัจจะโยโหตุ
591022_03_เทศน์กฐินังวะตะเมทานังอาสะวักขยาวะหังนิพพานังปัจจะโยโหตุ.mp3