วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง
591001_09_ปกิณกะธรรมผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง.mp3