วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การให้กับคนที่ควรให้ และเมตตาเจ้าหน้าที่(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการให้กับคนที่ควรให้ และเมตตาเจ้าหน้าที่
591030_05_ปกิณกะธรรมการให้กับคนที่ควรให้และเมตตาเจ้าหน้าที่.mp3