วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓๐ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591030_09_พระเมตตาพร.mp3