วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย
591001_07_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย.mp3