วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๕ ต.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
591015_09_พระเมตตาพร.mp3