วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๒ มิ.ย. ๖๒)

๒๒ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังสู่มรรคผล
620622_02_เทศน์การทรงพรหมวิหาร๔เป็นกำลังสู่มรรคผล.mp3