วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์
620629_02_ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์.mp3