วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๘ ทรงอารมณ์ยอมรับความจริงคล้ายพระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๘ ทรงอารมณ์ยอมรับความจริงคล้ายพระโสดาบัน
620608_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๘ทรงอารมณ์ยอมรับความจริงคล้ายพระโสดาบัน.mp3