วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
601230_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา.mp3