วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ของท่านจิตโต
601209_02_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ของท่านจิตโต.mp3