วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล
601206_03_ปกิณกะธรรมการอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล.mp3