วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ
601207_03_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ.mp3