วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน(เทศน์ ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
601224_02_เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน.mp3