วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ
601230_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ.mp3