วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง(เทศน์ ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
601230_02_เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง.mp3