วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฝึกจิตให้มีสติสมบูรณ์ยอมรับความจริงตามกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ธ.ค. ๖๐)

๑๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีสติสมบูรณ์ยอมรับความจริงตามกฎธรรมดา