วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
601230_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3