วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์ (เทศน์ ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์

580110_02_เทศน์การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์.mp3