วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

ปฎิปทาในการตอบแทนพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ปฎิปทาในการตอบแทนพระพุทธเจ้า

580131_07_ปกิณกะธรรมปฎิปทาในการตอบแทนพระพุทธเจ้า.mp3