วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

จรณะ ๑๕ ของพระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : จรณะ ๑๕ ของพระอริยะ

580110_06_ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕ของพระอริยะ.mp3