วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

การละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน (กรรมฐาน ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน

580125_07_กรรมฐานการละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน.mp3