วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

สวดมนต์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์

580124_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3