วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

580101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่๒๕๕๘.mp3