วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

การพิจารณารู้ความว่างเปล่า (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณารู้ความว่างเปล่า

580124_06_ปกิณกะธรรมการพิจารณารู้ความว่างเปล่า.mp3