วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น

580101_06_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3