วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

การไม่ประมาทในการทำความดี (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การไม่ประมาทในการทำความดี

580125_04_ปกิณกะธรรมการไม่ประมาทในการทำความดี.mp3