วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

นิพพานเกิดจากการยอมรับกฎธรรมดา (เทศน์ ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : นิพพานเกิดจากการยอมรับกฎธรรมดา

580131_02_เทศน์นิพพานเกิดจากการยอมรับกฎธรรมดา.mp3