วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง (กรรมฐาน ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

580123_05_กรรมฐานการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3