วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

การยอมรับในการเกิด แก่ เจ็บ ตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทาน ศีล ภาวนา (เทศน์ ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การยอมรับในการเกิด แก่ เจ็บ ตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทาน ศีล ภาวนา

580102_02_เทศน์การยอมรับในการเกิดแก่เจ็บตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทานศีลภาวนา.mp3