วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

สมณะผู้พึงปฎิบัติหาความสุขด้วยความสงบ (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สมณะผู้พึงปฎิบัติหาความสุขด้วยความสงบ

580101_07_ปกิณกะธรรมสมณะผู้พึงปฎิบัติหาความสุขด้วยความสงบ