วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต (เทศน์ ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

580124_04_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3