วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

การเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก

580101_04_ปกิณกะธรรมการเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก.mp3