วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้

580125_02_เทศน์พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3