วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า (ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า

580102_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า