วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

บุพกรรมจากการประกอบอาชีพ (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุพกรรมจากการประกอบอาชีพ

580117_05_ปกิณกะธรรมบุพกรรมจากการประกอบอาชีพ.mp3