วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

บุพกรรมเห็นได้ยากนอกจากครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุพกรรมเห็นได้ยากนอกจากครูบาอาจารย์

580116_06_ปกิณกะธรรมบุพกรรมเห็นได้ยากนอกจากครูบาอาจารย์.mp3