วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

การทรงเมตตา (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การทรงเมตตา

580124_07_ปกิณกะธรรมการทรงเมตตา.mp3