วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

การอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส (ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส

580111_03_ปกิณกะธรรมการอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส.mp3