วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

การเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เป็นของเรา ด้วยสมาธิ (ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เป็นของเรา ด้วยสมาธิ

580123_07_ปกิณกะธรรมการเห็นขันธ์๕ไม่ใช่เราเป็นของเราด้วยสมาธิ.mp3