วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580801_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3