วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580801_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3