วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/5808/580829_07_ปกิณกะธรรมผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3