วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๕๘)

๑๗ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580817_01_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3