วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย
580823_07_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย.mp3