วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มรรคผลจากการละความยินดีและพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคผลจากการละความยินดีและพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้
580808_09_ปกิณกะธรรมมรรคผลจากการละความยินดีและพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้.mp3