วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การตั้งใจถวายทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อมรรคผล
580823_03_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อมรรคผล.mp3